TERUG NAAR HOME

Voorwaarden

Voorwaarden

Voor het gebruik van diensten van I3C BV ingeschreven onder KVK: 91836085

ALGEMENE VOORWAARDEN PLATFORM FLEXIMAAL COMMUNITY

Versie 2023.08.15.RL.01

Leeswijzer:

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Opdrachtnemer aanbiedt.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende modules:

Module A. Algemeen Module B. Hosting / SaaS Module C. Hardware

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd. Dienst: software, applicatie, programmatuur en alle overige door Opdrachtnemer te leveren diensten (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
Hardware: Fysieke componenten die in de computertechniek een rol spelen, gegevensdragers of tablet-computer.
Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, adviezen of rapporten.
Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer: [*[owner]!], gevestigd te Breda, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer [*[ownerkvk]!], dan wel de door haar aan te wijzen (rechts)persoon, welke de overeengekomen diensten en materialen zal leveren.
Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Iedere vorm van communicatie kan pas bij opdrachtnemer als bekend worden verondersteld, indien door opdrachtnemer de ontvangst van de berichtgeving inhoudelijk is bevestigd.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
De gebruiker/klant blijft eigenaar van de door hem/haar ingevoerde gegevens.

MODULE A: ALGEMEEN

1
Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
A.1.5 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde: - 1. de Overeenkomst;
- 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
- 3. deze Algemene Voorwaarden;
- 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

2
Artikel A2. Duur, beindiging en ontbinding
A.2.1. De Overeenkomst wordt als beindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
A.2.2. In afwijking van artikel A.2.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand worden verlengd. Beindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes kalendermaanden.
A.2.3. Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
A.2.4. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
- Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; - de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
- op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
A.2.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
A.2.6. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

3
Artikel A.3. Procedure na beindiging
A.3.1. Partijen zijn over en weer verplicht om na beindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
A3.1.1 Rechten op Publicaties / Blogs ter beschikking gesteld aan het platform door Opdrachtgever komen in eigendom Opdrachtnemer.
A.3.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
A.3.3 Na beindiging van de overeenkomst worden opdrachtgever opties geboden om de data waarvan zij eigenaar is te verkrijgen. Hiervoor kunnen kosten gerekend worden die voor rekening Opdrachtgever komen.

Opties:
- Aanleveren per digitaal medium (gratis),
- Aanleveren op datadrager welke per post wordt aangeleverd (post en verpakking),
- Archiveren van de data (meerkosten per periode).

4
Artikel A.4. Prijzen
A.4.1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
A.4.2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.4.3. Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
A.4.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bepaald.

5
Artikel A.5. Betalingsvoorwaarden
A.5.1. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Betaling van maand- en/of jaarabonnementen vindt bij vooruitbetaling plaats en dient door Opdrachtnemer te zijn ontvangen bij aanvang van de maand.
A.5.2. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
A.5.3. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 40,00 per onbetaalde factuur:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste EUR 2.500,00 van de vordering;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 2.500,00 van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 5.000,00 van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 190.000,00 van de vordering;
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van EUR 6.775,00.

A.5.4 Bij beindiging van de Overeenkomst is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige vorm aan opdrachtgever.

6
Artikel A.6. Aansprakelijkheid
A.6.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.
A.6.2. Indien Opdrachtnemer, ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde, toch aansprakelijk mocht zijn, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming ter zake waarvan Opdrachtnemer na een uitdrukkelijke door Opdrachtgever aangetekend verzonden ingebrekestelling, toerekenbaar tekort is blijven schieten, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is.
A.6.3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
- redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omgang van de directe schade;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
A.6.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer ook nimmer aansprakelijk.
A.6.5. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
A.6.6. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het door Opdrachtnemer voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte vergoeding.
A.6.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
A.6.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in de Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder

7
Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
Artikel A.7. Storingen en overmacht
A.7.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
A.7.2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van n of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
A.7.3. In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt. A.7.4. In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
A.7.5. Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel A.8. Rechten van intellectuele eigendom
A.8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.8.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. De Opdrachtgever blijft eigenaar van de door haar ingevoerde data.

8
A.8.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.8.4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.8.5. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van n werkdag nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beindigd.
Artikel A.9. Verwerking persoonsgegevens
A.9.1. Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
A.9.2. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. A.9.3. Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
A.9.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer.
A.9.5 Opdrachtnemer gebruikt de door Opdrachtgever verstrekte data geanonimiseerd ten behoeve van statistische gegevens. Deze statistische gegevens worden al dan niet tegen betaling geplaatst op websites van derden en vormen een beeld van de status van de Nederlandse economie. Opdrachtnemer waarborgt de anonimiteit van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, zodat deze niet naar Opdrachtgever terug te leiden zijn. Tot het sluiten van de overeenkomst onder toepassing van de onderhavige voorwaarden geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer toestemming voor het gebruik van de betreffende gegevens voor genoemde doeleinden.

9
Artikel A.10. Geheimhouding
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel A.11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
A.11.1. Indien het een duurovereenkomst betreft behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.11.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.11.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Artikel A.12 Algemene Voorwaarden toeleveranciers
A.12.1 Naast de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer kunnen ook de algemene voorwaarden van toeleveranciers van Opdrachtnemer van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld algemene voorwaarden die van toepassing zijn op diensten als Google Docs, Google Calender, Google Drive etc.. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de websites van de betreffende toeleveranciers. De betreffende voorwaarden worden Opdrachtgever op eerste verzoek door Opdrachtnemer toegezonden. Indien de algemene voorwaarden van de toeleverancier conflicteren met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
A.12.2 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer of van een toeleverancier conflicteert met hetgeen is bepaald in de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan prevaleert hetgeen is opgenomen in de overeenkomst.
Artikel A.13. Geschillenregeling
A.13.1. Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
A.13.2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door n partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van)

10
deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Artikel A.14. Slotbepalingen Module Algemeen
Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

MODULE B HOSTING / SOFTWARE AS A SERVICE
Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.
Artikel C.1. Uitvoering
C.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
C.1.2 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer Opdrachtnemer zal starten met de installatie en het beheer van de (web)applicatie. C.1.3 Opdrachtnemer spant zich er voor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
Artikel C.2. Duur overeenkomst
C.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden. Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te geschieden.
Artikel C.3. Gedragsregels
C.3.1 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is.

11
in de offerte) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commercile, charitatieve of idele communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
C.3.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
C.3.3 Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico's is Opdrachtnemer naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.
Artikel C.4. Licentie
C.4.1 Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de Diensten van Opdrachtnemer aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.
Artikel C.5. Vrijwaring
C.5.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
C.5.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid
C.6.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst

12
Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. C.6.2 De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever.
C.6.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.
C.6.4 Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
C.6.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit artikel. C.6.6 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.
C.6.7 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
C.6.8 Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
C.6.9 Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. C.6.10 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Opdrachtnemer niet gehouden reservekopien (back ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back- ups kunnen na beindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beindiging of ontbinding.

Artikel C.7. Wijzigingen
C.7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een

13
aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Opdrachtnemer zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. Opdrachtnemer kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.
Artikel C.8. Opslag- en datalimiet
C.8.1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van Opdrachtnemer.

MODULE D HARDWARE
Deze module is van toepassing wanneer Opdrachtnemer Hardware levert aan Opdrachtgevers.
Artikel D.1. Levering en eigendom
D.1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Opdrachtnemer.
D.1.2 Opdrachtnemer zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven wanneer levering plaats zal vinden.
D.1.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruikt maakt is Opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
D.1.4 De door Opdrachtnemer opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
D.1.5 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
D.1.6 Opdrachtgever is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door Opdrachtnemer worden afgeleverd. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door Opdrachtnemer voor rekening en risico van Opdrachtgever worden opgeslagen.

14
D.1.7 Tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering.
D.1.8 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
D.1.9 Indien Opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.
Artikel D.2. Garantie
D.2.1 Ten aanzien van de door Opdrachtnemer geleverde Hardware geldt de voor deze Hardware geldende termijnen en condities conform de geldende fabrieksgarantie. D.2.2 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever. Enige aanspraak op grond van garantie vervalt in geval van valschade, waterschade of aanmerkelijke schade als gevolg van gebruik.
Artikel D.3. Retourneren
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer retourneren. D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel D.4. Reclamaties
D.4.1 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
D.4.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Opdrachtgever binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. D.4.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld.
D.4.4 Indien Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft Opdrachtnemer de keuze het afgekeurde product voor rekening van Opdrachtnemer te repareren of vervangen, hetzij Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever

15
verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Opdrachtnemer is in dit geval niet gehouden om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
D.4.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
D.4.6 Indien Opdrachtgever binnen de hiervoor in lid 2 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.
Artikel D.5. Eigendomsvoorbehoud
D.5.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Opdrachtnemer tot het moment waarop deze, met inbegrip van renten en kosten volledig aan Opdrachtnemer zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van Opdrachtnemer dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of sursance van betaling is Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer daaromtrent direct in te lichten. Opdrachtgever blijft eigenaar van de door haar ingevoerde data.
D.5.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Opdrachtgever niet worden doorverkocht. Opdrachtgever is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
D.5.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is Opdrachtnemer gerechtigd om de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de zaken voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 2.500,-- per overtreding.
D.5.4 Het inroepen van enig retentierecht door Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel D.6. Monsters en modellen
Indien door Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.